14 Μαρτίου - 18 Απριλίου 2021, Ομιλίες Μεγάλης Τεσσαρακοστής, Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου, Π. Δευτερά

Προσευxή Μεγάλης Τεσσαρακοστής «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργείας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας μή μοί δώς. Πνεῦμα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς, καί ἀγάπης χάρισε μοι τῷ σῷ δούλῳ. Ναί Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαι μοί τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά πταίσματα, καί μή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν μου ὅτι εὐλογητός εἰ εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν». Ἁγ. Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Κάθε Κυριακή...

Κατηγορία Ομιλιών

Σε αυτήν την κατηγορία μπορείτε να διαβάσετε ειδήσεις που αφορούν σε ομιλίες που διοργανώνονται από μητροπόλεις, μοναστήρια, ενορίες ή οργανωμένα σύνολα που δραστηριοποιούνται στον εκκλησιαστικό χώρο.